Tietosuojaseloste

KUOPION PYSÄKÖINTI OY:N TIETOSUOJASELOSTE:

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Pysäköinti Oy
Kauppakatu 45, 70110 Kuopio
Y-tunnus: 2064442-8

Sähköposti: asiakaspalvelu@kuopionpysakointi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Laura Kallio-Kokko
044 718 5155
asiakaspalvelu@kuopionpysakointi.fi

3. Rekisterin nimi

Kuopion Pysäköinti Oy:n tekninen pysäköinti- ja asiakasrekisteri sekä kameravalvonnan rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoitus on Kuopion Pysäköinti Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallinta ja ylläpito sekä siihen liittyvien sopimusten-, laskutustietojen, ja käyttöoikeuksien hallinta. Näiden henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai asiakkaan suostumukseen.

Rekisterinpitäjän palveluiden käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista. Henkilötietoja kerätään vain siltä osin mitä palvelun tuottamisen kannalta on välttämätöntä. Henkilötietojen käsittely perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR). Henkilötietojen keräämisen perustuessa asiakaan suostumukseen, on asiakkaalla oikeus peruuttaa antamansa suostumus ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen ennen peruutusta. Koska rekisterinpitäjän palveluiden tuottaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä, voi suostumuksen peruuttaminen estää asiakasta käyttämästä rekisterinpitäjän tuottamia palveluita.

Ajoneuvojen rekisterinumeroa käytetään pysäköintitapahtuman veloituksen kohdistamiseen asiakkaalle ja pysäköintilaitosten sujuvan käytön varmistamiseksi. Ajoneuvon rekisteritietoja käytetään pysäköinninvalvonnassa pysäköintioikeuden tarkastamiseen.

Kuopion Pysäköinti Oy:n hallitsemissa pysäköintilaitoksissa ja muissa yleisessä käytössä olevissa tiloissa suoritetaan turvallisuuden lisäämiseksi, omaisuuden suojaamiseksi, ilkivallan / vahingon-tekojen ennaltaehkäisemiseksi tallentavaa kameravalvontaa. Rekisterin tietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden / ajoneuvojen tunnistamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia perustietoja; asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakkaan yksilöivät tunnisteet ovat asiakasnumero, sopimusnumero ja henkilötunnus (vain sopimusasiakkaiden osalta tallennettava tieto). Yritysasiakkaan osalta rekisteriin tallennetaan yrityksen Y-tunnus ja yhteyshenkilön yhteystiedot.

Palvelun käyttäjiltä voidaan lisäksi kameratekniikalla kerätä pysäköintiin käytettyjen autojen rekisteritunnuksia. Tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen, pysäköinninhallinnan ja kulunvalvonnan ohjaamiseen sekä pysäköintitapahtuman kohdentamiseen kyseiselle asiakkaalle ja/tai ajoneuvolle.

Kameravalvonnan rekisteri muodostuu valvontakameroiden digitaalisista kuvatallenteista. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tieto kuvattavasta valvonta-alueesta jossa kamera sijaitsee sekä kuvan tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta. Valvonta-alueella olevien henkilöiden puhetta ei tallenneta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin pääasiallinen tietolähde on asiakkaalta sopimuksen teon yhteydessä kerättävät tiedot. Asiakastietoja voidaan kerätä asiakkaalta myös puhelimitse, sähköpostilla, tietoverkon (Internet) kautta tai muulla vastaavalla tavalla.

Ajoneuvotietoja voidaan hakea Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ylläpitämästä ajoneuvo-rekisteristä. Asiakasta koskevia tietoja voidaan hakea väestötietojärjestelmästä, postin osoite-tietokannasta tai muista vastaavista julkisista järjestelmistä. Asiakkaan luottotiedot voidaan tarkistaa Suomen Asiakastieto Oy:n järjestelmästä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa Kuopion Pysäköinnin lukuun toimiville tai palvelu-kokonaisuuden tuottamiseen osallistuville kolmansille tahoille jos palvelun toiminta sitä vaatii.  Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi laskutukseen, yleiseen turvallisuuteen, pysäköinninvalvonnan suorittamaan pysäköintioikeuden tarkastamiseen ja palvelun käytettävyyteen liittyvät asiat. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin tai muihin markkina- tai mielipidetutkimuksiin ilman asianosaisen suostumusta. Poliisin tai muun toimivaltaisen viranomaisen kirjallisesta pyynnöstä tietoja luovutetaan lainsäädännön edellyttämissä tapauksissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Evästeet

Kuopionpysakointi.fi sivuilla käytetään evästeitä (cookies) asiakaskokemuksen parantamiseksi ja tilastollisen tiedon keräämiseen. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän omalle tietokoneelle tai matkapuhelimeen. Evästeet on mahdollista poistaa käytöstä selaimen asetuksista mutta evästeiden käytön kieltäminen voi haitata palveluiden, sovellusten ja verkkosivustojen toimintaa.

10. Tietojen säilytysaika

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niiden käyttötarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kun laki vaatii. Mikäli laillista estettä tietojen poistamiselle ei ole, on asiakkaalla oikeus esittää henkilö-tietojaan koskeva poistopyyntö rekisterinpitäjälle, ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja. Kameravalvonnan rekisterin tietoja säilytetään n. 30 vuorokautta, jonka jälkeen tieto säännönmukaisesti tuhoutuu uuden tallenteen alle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen rekisteri

Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän hallinnoimissa lukituissa tiloissa.

B. Digitaalinen rekisteri

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta ETA alueella. Rekisterin tiedot suojataan käyttäen asianmukaisia suojauksia tietomurtoja vastaan palomuurein, laitetilojen fyysisen suojaamisen, kulunvalvonnan ja salaus-tekniikoiden avulla.

Rekisteriä käyttävät vain henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan  käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

12. Tarkistusoikeus ja tietojen korjaaminen sekä valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot kerran vuodessa maksuttomasti. Tätä useammin tapahtuvasta tarkastusoikeuden käytöstä rekisterin-pitäjällä on oikeus periä kohtuulliset ja välittömät kustannukset kattava korvaus. Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, on hänen esitettävä kirjallinen tarkastuspyyntö omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjän ilmoittamia yhteystietoja käyttäen. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyys-todistuksesta tai muulla tavalla varmistutaan siitä, että asiakkaan tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Asiakkaan havaitessa rekisterissä olevien tietojen olevan virheellisiä tai puutteellisia tai että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai lain vastaisesti, on hänellä oikeus rekisterin- pitäjän yhteystietoja käyttäen pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan kyseiset tiedot. Asiakkaalla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamansa suostumus ilmoittamalla siitä rekisterin- pitäjälle. Koska osa palveluista toimiakseen edellyttää asiakkaan henkilötietojen käyttöä, asiakas hyväksyy sen, että peruutus voi estää häntä käyttämästä palvelua. Jos asiakas havaitsee hänen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia loukatun, on hänellä oikeus tehdä siitä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle.

13. Suoramarkkinointi

Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaalle tiedotteita muista rekisterinpitäjän tuottamista palveluista ja tuotteista sekä palvelun käyttöä koskevia asiakastiedotteita. Rekisterin pitäjä voi välittää asiakkaan tietoja yhteistyökumppaneille joiden toiminta liittyy oleellisesti rekisterinpitäjän toimintaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä ja luovuttamasta tietoja mainonta- ja markkinointi tarkoituksiin sekä mielipidetutkimuksiin.

14. Muutokset

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tai korjata tietosuojaselostetta halutessaan siitä asiakasta etukäteen informoimatta. Suosittelemme asiakkaita tarkistamaan säännöllisin väliajoin tietosuoja-selosteen ja siihen tehdyt muutokset.